Trong bài này sẽ giới thiệu thuật lấy Giờ sinh, Ngày sinh, Tháng sinh và Năm sinh được lượng hóa theo Vàng ( theo Lượng Chỉ) rồi cộng lại được một tổng số cuối cùng. Số cuối cùng ấy thể hiện nghèo khó hoặc giàu sang cho cả Nam và Nữ. Phương pháp này được gọi là “Cân Lượng” để biết được vận mệnh.

Bạn đang xem: Cách tính cân phúc đức


Giá trị Cân Lượng

*

Giá trị Cân Lượng theo giờ sinh

Giờ Tý: 1 lượng 6 chỉGiờ Sửu: 0 lượng 6 chỉGiờ Dần: 0 lượng 7 chỉGiờ Mão: 1 lượng 0 chỉGiờ Thìn: 0 lượng 9 chỉGiờ Tỵ: 1 lượng 6 chỉGiờ Ngọ: 1 lượng 0 chỉGiờ Mùi: 0 lượng 8 chỉGiờ Thân: 0 lượng 8 chỉGiờ Dậu: 0 lượng 9 chỉGiờ Tuất: 0 lượng 6 chỉGiờ Hợi: 0 lượng 6 chỉ

Giá trị Cân Lượng theo ngày sinh

Mùng 1: 0 lượng 5 chỉMùng 2: 1 lượng 0 chỉMùng 3: 0 lượng 8 chỉMùng 4: 1 lượng 5 chỉMùng 5: 1 lượng 6 chỉMùng 6: 1 lượng 5 chỉMùng 7: 0 lượng 8 chỉMùng 8: 1 lượng 6 chỉMùng 9: 0 lượng 8 chỉMùng 10: 1 lượng 6 chỉNgày 11: 0 lượng 9 chỉNgày 12: 1 lượng 7 chỉNgày 13: 0 lượng 8 chỉNgày 14: 1 lượng 7 chỉNgày 15: 1 lượng 0 chỉNgày 16: 0 lượng 8 chỉNgày 17: 0 lượng 9 chỉNgày 18: 1 lượng 8 chỉNgày 19: 0 lượng 5 chỉNgày 20: 1 lượng 5 chỉNgày 21: 1 lượng 0 chỉNgày 22: 0 lượng 9 chỉNgày 23: 0 lượng 8 chỉNgày 24: 0 lượng 9 chỉNgày 25: 1 lượng 5 chỉNgày 26: 1 lượng 8 chỉNgày 27: 0 lượng 7 chỉNgày 28: 0 lượng 8 chỉNgày 29: 1 lượng 6 chỉNgày 30: 0 lượng 6 chỉ

Giá trị Cân Lượng theo tháng sinh

Tháng 1: 0 lượng 6 chỉTháng 2: 0 lượng 7 chỉTháng 3: 1 lượng 8 chỉTháng 4: 0 lượng 9 chỉTháng 5: 0 lượng 5 chỉTháng 6: 1 lượng 6 chỉTháng 7: 0 lượng 9 chỉTháng 8: 1 lượng 5 chỉTháng 9: 1 lượng 8 chỉTháng 10: 1 lượng 8 chỉTháng 11: 0 lượng 9 chỉTháng 12: 0 lượng 5 chỉ

Giá trị Cân Lượng theo năm sinh

*

Giáp Tý: 1 lượng 2 chỉBính Tý: 1 lượng 6 chỉMậu Tý: 1 lượng 5 chỉCanh Tý: 0 lượng 7 chỉNhâm Tý: 0 lượng 5 chỉ

Ất Sửu: 0 lượng 9 chỉĐinh Sửu: 0 lượng 8 chỉKỷ Sửu: 0 lượng 8 chỉTân Sửu: 0 lượng 7 chỉQuý Sửu: 0 lượng 5 chỉ

Bính Dần: 0 lượng 6 chỉMậu Dần: 0 lượng 8 chỉCanh Dần: 0 lượng 9 chỉNhâm Dần: 0 lượng 9 chỉGiáp Dần: 1 lượng 2 chỉ

Đinh Mão: 0 lượng 7 chỉKỷ Mão: 1 lượng 9 chỉTân Mão: 1 lượng 2 chỉQuý Mão: 1 lượng 2 chỉẤt Mão: 0 lượng 8 chỉ

Mậu Thìn: 1 lượng 2 chỉCanh Thìn: 1 lượng 2 chỉNhâm Thìn: 1 lượng 0 chỉGiáp Thìn: 0 lượng 8 chỉBính Thìn: 0 lượng 8 chỉ

Kỷ Tỵ: 0 lượng 5 chỉTân Tỵ: 0 lượng 6 chỉQuý Tỵ: 0 lượng 7 chỉẤt Tỵ: 0 lượng 7 chỉĐinh Tỵ: 0 lượng 6 chỉ

Canh Ngọ: 0 lượng 9 chỉNhâm Ngọ: 0 lượng 8 chỉGiáp Ngọ: 1 lượng 5 chỉBính Ngọ: 1 lượng 3 chỉMậu Ngọ: 1 lượng 9 chỉ

Tân Mùi: 0 lượng 8 chỉQuý Mùi: 0 lượng 7 chỉẤt Mùi: 0 lượng 6 chỉĐinh Mùi: 0 lượng 5 chỉKỷ Mùi: 0 lượng 6 chỉ

Nhâm Thân: 0 lượng 7 chỉGiáp Thân: 0 lượng 5 chỉBính Thân: 0 lượng 5 chỉMậu Thân: 1 lượng 4 chỉCanh Thân: 0 lượng 8 chỉ

Quý Dậu: 0 lượng 8 chỉẤt Dậu: 1 lượng 5 chỉĐinh Dậu: 1 lượng 4 chỉKỷ Dậu: 0 lượng 5 chỉTân Dậu: 1 lượng 6 chỉ

Giáp Tuất: 0 lượng 5 chỉBính Tuất: 0 lượng 6 chỉMậu Tuất: 1 lượng 4 chỉCanh Tuất: 0 lượng 9 chỉNhâm Tuất: 1 lượng 0 chỉ

Ất Hợi: 0 lượng 9 chỉĐinh Hợi: 1 lượng 6 chỉKỷ Hợi: 0 lượng 9 chỉTân Hợi: 1 lượng 7 chỉQuý Hợi: 0 lượng 7 chỉ

Giải lượng chỉ

7 lượng 1 chỉ: Sinh ra khác thường, số khanh tướng công hầu, cả đời tự nhiên có phúc tiêu diêu khoái lạc, cực phẩm hưng long.7 lượng 0 chỉ: phúc lớn, không cần phải lo âu cho mệt, y lộc trời định sẵn, một đời vinh hiển giàu sang.

6 lượng 9 chỉ: Số này là một vì sao y lộc ở nhân gian, một thân phú quí, mọi người đều kính nể. tóm lại, là phúc lộc do tự trời định, an hưởng vinh hoa trọn đời.6 lượng 8 chỉ: Số này giàu sang tự trời ban, khỏi phải khó nhọc, gia tư có muôn vàng; nhưng mười năm sau chẳng có như hồi trước, phúc tổ nghiệp trôi đi như thuyền trên mặt nước sóng bão.6 lượng 7 chỉ: Sinh ra có phúc lớn, điền viên gia nghiệp thật hưng long, trọn đời phú quí vinh hoa, muôn việc hạnh thông hoàn hảo.6 lượng 6 chỉ: Số này phú quí định sẵn tự trời, phước lộc hơn thiên hạ, quan cao quyền trọng, châu báu đầy vơi, ấm phong thê tử.6 lượng 5 chỉ: Số này suy ra thì phước lộc chẳng nhỏ, tài cao giúp nước, công cả yên dân; chức trọng trào đình, giàu sang tột bực, vang danh thiên hạ.6 lượng 4 chỉ: Số này phú quí vinh hoa, ít ai bì kịp; oai quyền lộc vị, không kẻ sánh bằng. Áo tía đai vàng, ngôi cao chung đỉnh, trọn đời hạnh phúc.6 lượng 3 chỉ: Số này là số đậu khoa cao, làm quan lớn, giàu sang cực phẩm, toại danh thiên hạ; phước lộc phi thường, gia đình vinh hiển.6 lượng 2 chỉ: Số này phước lộc vô cùng, học giỏi làm nên, vinh hiển mẹ cha, đai vàng áo gấm, phú quí vinh hoa, mọi đường đầy đủ.6 lượng 1 chỉ: Số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên vinh diệu, tên đậu bảng vàng. Dầu chẳng được quan sang, chắc cũng là một nhà phú hộ.6 lượng 0 chỉ: Số này tên đậu bảng vàng, lập nên công lớn, vinh quang tông tổ, điền sản phong túc, y lộc dư giả.

5 lượng 9 chỉ: Suy ra số này là người diệu xảo không có thanh cốt, chắc hẳn tài cao học rộng có phận đậu khoa bảng, có mạng làm quan sang.5 lượng 8 chỉ: Số này là số bảng vàng áo gấm, quan cả khoa cao, phước lộc một đời tự nhiên đem lại, phú thọ đều đủ, danh lợi kiêm toàn.5 lượng 7 chỉ: Số này phước lộc dẫy đầy, mọi sự hạnh thông, quang hiển mẹ cha,oai vọng chấn dương, người đều kính trọng, riêng chiếm bầu xuân.5 lượng 6 chỉ: Số này suy ra là người lễ nghĩa thông thái, một đời phước lộc; nếm đủ mùi chua cay, nguồn tài lợi thì cuồn cuộn, an ổn và phong hậu.5 lượng 5 chỉ: Số này lúc trẻ hằng bôn ba trên đàng danh lợi, nhưng uổng công phí sức mà thôi. Ngày kia, phước lộc sẽ tới như nước chảy lại, rồi tự nhiên phú quí vinh hiển.5 lượng 4 chỉ: Số này là người có tánh trung hậu và thanh cao, học hành minh mẫn, ăn mặc phong túc, tự nhiên an ổn, chính là người có phước trên đời.5 lượng 3 chỉ: Số này xem ra khí tượng chơn thật, nghiệp nhà mà đặng phát đạt cũng ở trong đó. Phước lộc một đời có số định sẵn vinh hoa phú quí.5 lượng 2 chỉ: Số này trọn đời hạnh thông, việc gì cũng hay, chẳng cần nhọc lòng mà tự nhiên yên ổn. Họ hàng cốt nhục thảy đều giúp sức; sự nghiệp hiển đạt.5 lượng 1 chỉ: Số này một đời vinh hoa, mọi việc thảy đều tấn phát, chẳng cần lao lực, tự nhiên hạnh thông. Anh em chú cháu đều đặng như ý, gia nghiệp và phước lộc đặng đầy đủ.5 lượng 0 chỉ: Số này hằng ngày chỉ lao lực về đàng công danh tài lợi. Lúc nửa đời cũng có nhiều phen gặp phước lộc; tới già có ngôi Tài Tinh chiếu mạng sẽ đặng an nhàn.

4 lượng 9 chỉ: Số này suy ra có hậu phước lớn lắm, tự tay gầy nên sự nghiệp vẻ vang gia đình. Người sang đều kính trọng. Một đời sung sướng.4 lượng 8 chỉ: Số này, tuổi trẻ cũng như lúc tuổi lớn, cũng chẳng đặng hưng vượng. Anh em họ hàng đều không đặng nhờ cậy giúp sức. Tới lúc già rồi mới đặng đôi phần an khương.4 lượng 7 chỉ: Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ con phú quí, vì nguyên có cái phước sẵn như nước chảy lại.4 lượng 6 chỉ: Số này đi đâu cũng đều đặng hạnh thông, nhứt là đổi họ dời nhà lại càng thịnh vượng. Ăn mặc đầy đủ tự số trời định sẵn. Từ nửa đời cho tới lúc già đồng một mực trung bình.4 lượng 5 chỉ: Số này phần công danh lợi lộc trước phải tân khổ, mà sau này cũng phải bôn ba; số hiếm hoi con cái vì khó nuôi; anh em cốt nhục cũng ít đặng phù trợ giúp sức.4 lượng 4 chỉ: Phàm sự chi cũng bởi trời đem lại, chẳng cần cầu làm chi cho mệt, phước lộc về sau sẽ đặng hơn nhiều lúc khi xưa. Tuy rằng lúc trẻ cung Tài Bạch khó đặng như ý, nhưng tới tuổi già đặng an nhàn.4 lượng 3 chỉ: Người có số này rất thông minh, hiên ngang trước loại người sang quí, phúc lộc trời định, không cần lao lực nhưng mọi sự hanh thông.4 lượng 2 chỉ: Số này sẽ được nhiều thoả nguyện. Từ nửa đời người thì vận mạng đặng nên, lúc ấy tài lợi công danh thảy đều tấn phát.4 lượng 1 chỉ: Số này là người tài ba lỗi lạc, công việc trước sau chẳng đồng nhau; từ nửa đời sắp lên lai cọ phước tiêu diêu, chớ chẳng như xưa kia vận chưa đạt.4 lượng 0 chỉ: Số này phước lộc đặng lâu dài, nhưng xưa phải chịu qua nhiều nỗi phong ba vất vả. Sau này đặng hưởng an nhàn phú quý.

3 lượng 9 chỉ: Trọn đời vận mẹnh không thông, việc thành rồi lại bại, khổ tâm kiệt lực dựng nên gia thế nhưng tới sau này cũng như giấc mộng.3 lượng 8 chỉ: Cốt cách thanh cao, sớm đổ đạt từ 36 tuổi, sẽ phú quý vinh hoa.3 lượng 7 chỉ: Làm gì cũng không thành, thân lập thân – anh em ít giúp đỡ, hưởng chút ít từ tổ nghiệp, nhưng lúc lại thì rành rành đó, mà lúc đi thì chẳng biết hết bao giờ.3 lượng 6 chỉ: Cả đời không cần lao lực chi lắm, một tay gây dựng cơ đồ, phúc lớn vì có sao phúc chiếu tới mệnh, dù gặp khó khăn đến đâu cũng đều thành đạt.3 lượng 5 chỉ: phúc đức sinh thời chẳng chu toàn, không hưởng phúc lộc tổ tiên để lại. Sinh nhai phải chờ vận tới mới mong no đủ hơn xưa.3 lượng 4 chỉ: Có phúc khí tăng đạo, xa quê và cha mẹ nương nhờ cửa Phật, tụng niệm hàng ngày mới mong y lộc viên mãn.3 lượng 3 chỉ: Đầu đời công việc khó thành, mưu tính cũng uổng. Từ nửa đời người sắp lên mới gặp vận hay sẽ tới như dòng nước chảy lại, sau này tài lộc phát nhiều.3 lượng 2 chỉ: Năm xưa gặp vận rủi, khó nên việc gì. Sau thì tài lợi như nước chảy đến. Nửa sau cuộc đời no đủ, công danh lợi lộc hanh thông.3 lượng 1 chỉ: sinh kế lao đao khó nhọc, khó nhờ sự nghiệp của tổ tiên để nên nhà cửa. Nửa sau cuộc đời mới đủ ăn đủ mặc.3 lượng 0 chỉ: Lao lực phong trần, lầm than, siêng năng hà tiện đến già cũng chỉ đỡ buồn phiền chút ít.

2 lượng 9 chỉ: Năm xưa luẩn quẩn chưa được thông đồng bén giọt, công danh muộn màng, từ 40 tuổi mới an nhàn, dời chỗ ở hoặc đổi họ mới hay.2 lượng 8 chỉ: Làm ăn lộn xộn rối ren, sản nghiệp tổ tông như giấc mộng. Không làm con nuôi hoặc không đổi họ thì ắt phải dời đổi di cư tới đôi ba lần.2 lượng 7 chỉ: tự lo cả đời, ít gặp người giúp đỡ, khó nhờ cậy phúc đức tổ tông làm bệ đỡ. Quanh năm tự lực một mình, từ bé đến lớn cũng chẳng có gì hay cả.2 lượng 6 chỉ: cả đời khốn khó, một mình mưu sinh hẳng thành. Lìa xa quê cha đất tổ mới may đủ ăn, may ra lúc già mới được thanh nhàn.2 lượng 5 chỉ: số này tổ nghiệp suy vi, ít có phần gây dựng nên gia đình được, họ hàng cốt nhục lầm than, một đời khổ sở, tự mình kiếm sống.2 lượng 4 chỉ: Không phúc lộc gia đình, khó nên sự nghiệp, không cậy nhờ được họ hàng cốt nhục, lưu lạc tha phương cầu thực tới lúc tuổi già.2 lượng 3 chỉ: Mưu toan làm việc gì cũng khó thành, không nhờ vả gì được ở anh em họ hàng, rốt cuộc đành chịu tha phương cầu thực.

Xem thêm: Xem Bói Tử Vi 2017 Tuổi Ất Sửu Năm 2017 Nam Mạng Sinh Năm 1985

2 lượng 2 chỉ: Số này thân hàn cốt lạnh, khổ sở liên miên, quanh năm kiếm ăn toan lo nghèo khó, không khéo có thể trở thành ăn mày do số mệnh

Cách tính Cân Lượng

Người Sưu tầm sinh vào giờ Dậu, Ngày 18 tháng 3, năm Mậu Tý, Xem ở các bảng trên thì được: giờ Dậu 0 lượng 9 chỉ; ngày 18 được 1 lượng 8 chỉ; tháng 3 được 1 lượng 8 chỉ; Mậu Tý được 1 lượng 5 chỉ. Làm phép cộng :

Giờ Dậu: 0 lượng 9 chỉNgày 18: 1 lượng 8 chỉTháng 3: 1 lượng 8 chỉMậu Tý: 1 lượng 5 chỉ

Tổng cộng: 6 lượng 0 chỉ là Số này tên đậu bảng vàng, lập nên công lớn, vinh quang tông tổ, điền sản phong túc, y lộc dư giả.