Khể thủ quy y Tô tất đế,Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi.Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn Ðề,Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề,Cu chi nẫm,Ðát điệt tha.Án,Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Ðề,Ta bà ha.