Nam-mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ số đát mãng cầu đát lan.

Nam-tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-tế bào na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà tát nhiều, na ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, pphân tử sa phạt sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, sơn rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha.

Bạn đang xem: Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ domain authority.

Nam-tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da4. Bồ đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6.Ma ha mũ chào mào ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát mãng cầu đát tả10. Nam tế bào vớ kiến lật đỏa y mông a lị da11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà12. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế14. Tát bà a tha đậu du bằng15. A thệ dựng16. Tát bà tát đá,mãng cầu ma bà tát đa,na ma bà già

17. Ma phạt thị đậu18. Đát điệt tha, án19. A bà lô hêtrăng tròn. Lô ca đế

21. Ca ra đế22. Di hê rị23. Ma ha nhân tình đế tát đỏa24.Tát bà tát bà25. Ma ra ma ra26. Ha hê ma hê, rị đà dựng27. Cu lô cu lô yết mông28. Độ lô độ lô phạt già ra đế29. Ma ha phạt già ra đế30. Đà la đà la31. Địa lỵ ni32. Thất phật ra da33. Giá xác định giá ra34. Ma ma phạt ma ma35. Mục đế lệ36. Y hê di hê37.Thất mãng cầu thất na38. A ra sam phật ra xá lợi39.Phạt sa phạt sam40. Phật ra xá da41. Hô lô hô lô ma ra42. Hô lô hô lô hê rị43. Ta ra ta ra44. Tất lỵ tất lỵ45. Tô rô tô rô46. Bồ đề dạ - nhân tình đề dạ47. Bồ đà dạ - tình nhân đà dạ48. Di đế rị dạ49. Na ra cẩn tri50. Địa lỵ Fe ni na51. Ba dạ ma na52. Ta bà ha53. Tất đà da54. Ta bà ha55. Ma ha vớ đà dạ56. Ta bà ha57. Tất đà du nghệ58. Thất bàn ra dạ59. Ta bà ha60. Na ra cẩn trì61. Ta bà ha62. Ma ra na ra63. Ta bà ha64. Tất ra tăng a mục khư da65. Ta bà ha66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ67. Ta bà ha68. Giả cat ra a vớ đà dạ69. Ta bà ha70. Ba đà ma yết vớ đà dạ71. Ta bà ha72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da73. Ta bà ha74. Ma bà lợi chiến thắng yết ra dạ75. Ta bà ha76. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da77. Nam mô a lị da78. Bà lô kiết đế79. Thước bàn ra dạ80. Ta bà ha81. Án tất năng lượng điện đô82. Mạn đà ra83. Bạt đà dạ84. Ta bà ha

*

Sự Linc Ứng Của Crúc Ðại Bi

Chụ Ðại Bi này sinh sống vào khiếp "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni".

Hồi đời vượt khđọng vô lượng ức kiếp, bao gồm đức Phật Thiện nay Quang Vương Tịnh Trụ thành lập và hoạt động, do ngài Quán Thế Âm mà lại tâm sự chú đại bi này. Lúc kia, Ngài new trụ bực sơ địa, nhưng sau thời điểm nghe chụ này rồi, thì khôn cùng triệu chứng lên bực Bát địa liền. Ngài thấy dòng hiệu nghiệm điều đó, thì phạt lời đại nguyện rằng: "Nếu khuất vị lai rất có thể rước chụ này ra nhưng có tác dụng lợi ích cho chúng sanh, thì mang lại thân Ngài sanh ra ndở người dòng tay và nngốc bé mắt v.v. Ngài nguyện vừa rồi thì quả nhiên tay đôi mắt số đông rứa túc tất cả, cùng lại clỗi Phật phóng quang soi cho thân Ngài với soi mọi vô biên nhân loại .

Lúc ấy Ngài lại phân phát nguyện nữa rằng: Nếu fan như thế nào trì tụng chụ này mỗi đêm 5 trở nên, thì đặng tiêu không còn hồ hết tội nặng nề sinh tử vào trăm nlẩn thẩn vạn ức kiếp, mang lại lúc mạng tầm thường thì gồm thập phương thơm chư Phật hiện nay thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Bằng như tín đồ làm sao trì tụng crúc này mà sau còn đọa vào tía đường ác đạo và chẳng đặng sinh về cõi Phật, tốt là chẳng đặng hầu như pháp tam muội, biện tài cùng chỗ ssống cầu ko toại chí, giả dụ tất cả mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là "Ðại bi trọng tâm đà la ni".

Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc Tuổi Đinh Tỵ 1977 Xây Nhà Năm Nào Thì Tốt?

Chỉ trừ những người dân vai trung phong không thiện, chí không thành cùng lòng tuyệt nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được ngay thức thì cơ mà thôi.